პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია: ექიმები საზღვრების გარეშე

საიტი: ტუბ კაბინეტი #1, კარა სუუს რაიონი, ოშის პროვინცია

ყირგიზეთი - საბჭოთა კავშირის ყოფილი შემადგენელი ქვეყანა, რეზისტენტული ტუბერკულოზის მაღალი მაჩვენებელით: 2014 წელი აღრიცხული1950 შემთხვევა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანახმად, 2014 წელს მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევა 27%  და განმეორებითი შემთხვევის 60% დაფიქსირდა .

PIH MSF MSF UNITAID