პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია: ექიმები საზღვრების გარეშე

საიტი: პულმონოლოგიისა და ტუბერკულოზის სამეცნიერო- პრაქტიკული რესპუბლიკური ცენტრი, მინსკი

მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით ავადობის დონე ბელარუსში ყველაზე მაღალია მსოფლიოში არსებული მონაცემების მიხედვით. 2016 წელს ახალ შემთხვევათა 38% შეადგენდა მულტირეზისტენტულ ტუბერკულოზს, 72%  წარსულში ნამკურნალევ შემთხვევებს  (WHO Global TB Report 2017). ჯანმო-ს  მიერ ბელარუსის ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის შესწავლის შედეგად, მულტირეზისტენტული და ზემდგრადი ტუბერკულოზი მიიჩნევა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში საგანგებო მდგომარეობად.

PIH MSF MSF UNITAID